Vapaaehtoistyön periaatteet

Vapaaehtoistyö on toimimista itselle tärkeän asian puolesta ja halua tehdä hyvää lähellä tai kaukana. Vapaaehtoisena ihminen voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin tai hyödyntää jotain erityisosaamistaan. Vapaaehtoistyö on palkatonta ja perustuu vapaaseen tahtoon ja valintaan. Jokainen päättää itse, minkä asian eteen haluaa tehtä vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoisuus toiminnassa

Vapaaehtoinen on aina mukana toiminnassa vapaaehtoisesti ja omasta halustaan. Vapaaehtoisella on aina oikeus määritellä itse miten ja kuinka paljon hän haluaa aikaa vapaaehtoistoimintaan käyttää. Vapaaehtoisella on oikeus lopettaa osallistuminen toimintaan silloin kun hän itse haluaa, mutta hänellä on velvollisuus ilmoittaa lopettamisesta hyvissä ajoin toiminnasta vastaavalle työntekijälle.

Palkattomuus

Toiminnasta ei saa rahallista korvausta ja ”palkkana” on toiminnasta saadut kokemukset ja hyvä mieli.

Tasa-arvoisuus

Toiminnassa kohdataan kaikki ihmiset tasa-arvoisina ja jokaista mukana olevaa arvostetaan ja kunnioitetaan sellaisena kuin hän on. Vapaaehtoinen kunnioittaa ja hyväksyy sen, että ihmisillä voi olla erilainen tausta ja erilaisia mielipiteitä. 

Luotettavuus ja sitoutuminen toimintaan

Vapaaehtoisen tulee olla luotettava ja tehdä tehtävät jotka on luvannut hoitaa. Vapaaehtoinen arvioi itse  omat voimavaransa, jotta hän ei lupaa tehdä enemmän kuin ehtii ja jaksaa. Vapaaehtoisella on oikeus itse määritellä kuinka pitkäksi aikaa hän haluaa sitoutua toimintaan.

Vapaaehtoisen ehdoilla toimiminen

Vapaaehtoinen toimii tehtävässään omilla taidoillaan ja lahjoillaan. Vapaaehtoinen ei ole ”ammattilainen”, vaan hän toimii rinnalla kulkijana, kuuntelijana ja tukena.

Ongelmatilanteet toiminnassa

Vapaaehtoisen ei tarvitse ratkoa toiminnassa eteen tulevia ongelmia itse eikä yksin. Kaikissa ongelmatilanteissa on hyvä ottaa ajoissa yhteyttä vastaavaan työntekijään. Hätätilanteita varten vapaaehtoiset ohjeistetaan toimimaan yleisten hätä/ensiapukäytäntöjen mukaisesti.

Oikeus tukeen ja virkistykseen

Vapaaehtoisella on oikeus saada tehtävään liittyvää tukea, ohjausta ja koulutusta. Vapaaehtoisella on oikeus osallistua seurakunnan järjestämään vapaaehtoisille tarkoitettuun virkistystoimintaan ja kiitosjuhliin. Vapaaehtoiset kuuluvat seurakunnan tapaturmavakuutuksen piiriin.

Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus

Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös toiminnan päätyttyä. Yhteystietolomakkeen allekirjoituksella vapaaehtoinen sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen.