Seurakunnan nimikko- ja kummikohteet

Seurakuntana olemme sitoutuneet tukemaan nimikko- ja kummikohteita vuosittain taloudellisesti. Lisäksi seurakunta rukoilee nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta. Seurakunta saa vuosittain raportteja nimikkokohteista ja siellä tehtävän työn tuloksista sekä haasteista. Alta löydät tietoa seurakunnan nimikkokohteista.

Nyakaton raamattuopisto sijaitsee Mwanzassa, Tansaniassa. Raamattuopistolla koulutetaan teologeja, evankelistoja ja seurakuntien naistyöntekijöitä. Tuemme Nyakaton toimintaa, jotta Tansanian luterilainen kirkko saisi päteviä ja motivoituneita työntekijöitä.  Raamattuopisto toimii itsenäisesti ja paikallisvetoisesti. Koulutuksen avulla vahvistetaan teologista kapasiteettia niin, että luterilaisen kirkon työ ja ammatillinen osaaminen seurakunnissa voi vahvistua. Suomen Lähetysseura

 

Tyttöjen koulutus- diakoniahanke pyrkii tarjoamaan  tytöille mahdollisuuden päästä kouluun ja jatkaa opintojaan valmistuakseen ammattiin.  Nuoret tytöt saavat pienryhmissä koulutusta yrittäjyyteen ja käsityötaitoihin. Elinkeinon harjoittamista turvataan pienlainoilla ja pienryhmät tarjoavat vertaistukea yrittäjyyteen. Maasaitytöt saavat tukea opintoihinsa, koska  maasaityttöjen riskit lapsiavioliittoon ovat suuret. Koulutuksen avulla nuorilla on mahdollisuus työllistyä ja hankkia elantonsa itse. He esimerkillään vähentävät tyttöihin kohdistuvaa syrjintää omissa yhteisöissään. Tuen avulla ehkäistään lapsiavioliittoja. Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseura tekee ilmastonmuutoksen vastaista työtä opettamalla kestäviä kasvienhoitomenetelmiä ja parantamalla ympäristöolosuhteita. Tuellamme autamme kaikkein köyhimpiä ihmisryhmiä prantamaan ruokaturvaa, toimeentulomahdollisuuksia ja ympäristönsuojelua ympäristöpankin kautta. Työ toteutetaan yhteisöpohjaisesti. Yhteisöpohjainen ympäristötyö pitää sisällään käytännön ratkaisuja kuten versi- ja viljelyjärjestelmien rakentamista. Lisäksi siihen kuuluu ympäristökasvatusta jätehuollosta, kierrätyksestä sekä ekologisista ja kestävistä viljely- ja ruoanvalmistusratkaisuista. Suomen Lähetysseura

Etiopia on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan nimikkotyöalue. Tuemme laaja-alaisesti koko Etiopian luterilaisen kirkon työtä. Tukiohjelma sisältää muun muassa kuurojen opetuksen kehittämistä, vammaisten yhteisöpohjaista voimaannuttamista, terveyskasvatusta, naisten ja vammaisten voimaannuttamista, tasavertaisuuden esiinnostamista yhteiskunnassa sekä syrjinnän poistamista. Tukiohjelma sisältää myös lasten ja nuorten tukikeskuksessa tehtävän työn sekä teologisen koulutuksen tukemista. Tukiohjelmalla ylläpidetään myös Suomen Lähetysseuran vierastalon ylläpitoa, sekä tuetaan AIDS-orpojen asemaa. Suomen Lähetysseura

Palestiinassa ja Jordaniassa tukemaamme hanketta toteutetaan paikallisen yhteistyökumppanin Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilaisen kirkon, ELCJHL, kanssa. Kirkko ylläpitää neljää koulua Länsirannalla, joista kolme on Suomen Lähetysseuran kummiohjelmassa. Lähetysseuran tuki kouluille kanavoidaan kummiohjelman kautta, jonka piirissä on noin 200 oppilasta. Oppilaat kummiohjelmaan valitsee paikallinen valintatoimikunta. Toimikunnat valitsevat oppilaat kummiohjelmaan hakemusten perusteella. Kummioppilaissa on sekä muslimeja että kristittyjä.

Laadukas opetus antaa hyvät eväät jatkokoulutukseen. Tämä ohjelma on suunniteltu tukemaan opiskelijoita, joiden perheet ovat huonossa taloudellisessa tilanteessa eivätkä voi maksaa lukukausimaksuja ja rekisteröintimaksuja. Koulut tarjoavat mahdollisuuksia menestyä akateemisesti ja kasvattaa lahjakkuuksia tavalla, joka ei välttämättä ole mahdollista julkisissa kouluissa. Nämä varat kattoivat 210 oppilaan, kristittyjen ja muslimien, lukukausimaksuja kolmessa koulussa; Evangelical Lutheran School Beit Sahourissa, School of Hope Ramallahissa ja Dar Al Kalima Bethlehemissä. Lähetysseuran kummituesta pieni osa suunnataan myös erityisopetukseen.  Hanke toteutetaan palkatun, pätevän kokopäiväisen opettajan työpanoksen avulla.

Pieni osa kummituesta kohdennetaan myös Bet Sahourin koulun ammatilliseen opetukseen. Tämä projekti tarjoaa noin 400 oppilaalle ammatillista koulutusta.  Hanke on koettu hyödylliseksi koulussa, kun opiskelijat, naiset ja miehet, pystyvät käyttämään luovuuttaan ja energiaansa tehden asioita käsillään. He ovat luoneet runsaasti teoksia, joita on myyty vuosittain joulu- ja pääsiäismyyjäisissä Jerusalemissa ja koulujen sosiaalisissa tilaisuuksissa. Opiskelijat arvostavat mahdollisuutta käyttää käsiään. Ammatillinen koulutus on parantanut heidän mahdollisuuksiaan huolehtia
osaltaan myös perheistään. Suomen Lähetysseura

Angolan luterilaisen kirkon työn keskiössä on kirkon toimivuuden ja itsenäisyyden tukeminen, sekä hallinnon kehittäminen. Suomen Lähetysseura

 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tukee Intiassa ja Lähi-Idässä tehtävää kristillistä medialähetystyötä. Medialähetysjärjestö Sanansaattajien (Sansa) kautta tuetaan järjestön yhteistyökumppanin TWR-Intian kristillistä radio- ja tv-ohjelmien tuottamista ja jälkihoitotyötä 18 kielellä. Järjestöllä on yhteistyösopimus myös UELCI:n (United Evangelical Lutheran Churches in India) kanssa, johon kuuluu 11 Intian luterilaista kirkkoa. Tuemme muun muassa TV-kanava SAT-7:n arabiankielisten ohjelmien tuottamista Lähi-Idässä.  Medialähetys Sanansaattajat

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tukee Suomen Pipliaseuran kautta tehtävää työtä. Tuella painetaan ja jaetaan kiinankielisiä Raamattuja. Kiinasta on tulossa maailman kristityin maa. Tavallisten kristittyjen rooli kristillisen sanoman levittämisessä on ensiarvoisen tärkeä. Heidän kauttaan kristinusko saa kiinalaisen asun. Kasvun taustalla on erityisesti kristittyjen halu pitää huolta heikommista ja tulkita Raamattua omassa elämäntilanteessaan. ”Pipliaseurojen tuki tekee mahdolliseksi Kiinan kirkkojen raamattutyön ja kirkon kasvun”, toteaa ministeri Wang. Kiinan avauduttua 1979 on maassa levitetty yli 60 miljoonaa Raamattua Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen jäsen. Suomen Pipliaseura

Seurakuntamme tukee Kisumun kehitysvammaiskoulun työtä Sleyn kautta. Kisumun kehitysvammaiskoulu on Kenian valtion erityiskoulu, jota Kenian evankelisluterilainen kirkko sponsoroi. Tuellamme katetaan osa sisäoppilaitoksena toimivan koulun ruokahuollosta sekä tukihenkilökunnan palkoista. Tukipalvelut mahdollistavat noin sadan koululaisen ympärivuorokautisen asumisen ja elämisen koululla aina lukukausien ajan. Koulun opetussuunnitelmaan kuuluu niin kotitaloutta, maanviljelystä ja erilaisia kädentaitoja kuin myös perinteisempiä kouluaineita. Koulun henkilökunta tukee koululaisten vanhempia, jotta koulussa kertyneet tiedot ja taidot pysyisivät yllä sekä vahvistuisivat myös koulun lomien aikana. Lisäksi koulun rehtori pyrkii vaikuttamaan kansallisella tasolla kehitysvammaisten ihmisten asemaan myös koulun loppumisen jälkeen. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla on myös kummikohde FOCUS. FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani,  joka työskentelee  erityisesti  köyhien  kristittyjen  nuorten  hyväksi.  Kristityt  nuoret voivat hakea Focuksen kautta stipendiä jatko-opintojaan varten. Hyvin monelle nuorelle stipendin saaminen on välttämätöntä opiskelun mahdollistamiseksi. 

Päämääränä  on  saada  Nepalin  kirkolle  lisää  koulutettuja  vastuunkantajia.  Seurakun-tien  kehitykselle  olennaisen  tärkeä  elementti  ovat  koulutetut  työntekijät.  Heidän koulutuksensa tukeminen on merkittävä tekijä kehityksessä. Stipendiaattitoiminnalla tuetaan  opiskelijoita  eri  aloilla:  opetus-,  tekniikan-,  terveydenhuolto-,  teologian-ja maatalousalalla. Kristittyjä rohkaistaan osallistumaan yhteisönsä kaikkeen elämään ja eri  ammattien  kautta  kristittyinä  maan  kehitykseen.  Hankkeen  tavoitteena  on  tukea kristittyjä vähävaraisia opiskelijoita, jotka eivät pystyisi opiskelemaan ilman rahallista tukea. Lähetysseuran  tukemat  Focus-opiskelijat  opiskelevat  kaikki  korkeakoulututkintoa  eri aloilla. Suomen Lähetysseura

 

Uutiskirjeet:

Uutiskirjeen voit tilata erikseen lähetysjärjestöjen verkkosivujen kautta.

 

Facebook

Podcastit:

Videoita kohteista:

​​​​​​